Η ταυτότητα του ΕΙΜ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ΕΙΜ, είναι ο Εθνικός Φορέας Μετρολογίας της Ελλάδος και Σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα μετρολογίας και μετρήσεων. Το ΕΙΜ από τις 23 Ιανουαρίου 2013 αποτελεί σύμφωνα με το ν.4109/2013, ανεξάρτητη υποδομή-μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ).

Το ΕΣΥΠ αποτελείται από τις εξής ανεξάρτητες υποδομές ποιότητας – μονάδες: α) Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), β) Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), γ) Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Η έδρα και οι εγκαταστάσεις του ΕΙΜ  βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αξιοποιώντας τις υπερσύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές, την τεχνολογία αιχμής και την τεχνογνωσία του προσωπικού του, αναπτύσσει δραστηριότητες, προωθεί συνεργασίες και χορηγεί υπηρεσίες που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στη βελτίωση ανταγωνιστικής της θέσης.

Οι υπηρεσίες του συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών του παραγωγικού και κατασκευαστικού τομέα, καθώς και στη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών, ιδιαίτερα στην προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή.

Οι βασικοί σκοποί και οι αρμοδιότητες του ΕΙΜ, όπως καθορίζονται από το Ν.2231/94 είναι:

  • Η υλοποίηση των βασικών και παράγωγων μονάδων μέτρησης του διεθνούς συστήματος μονάδων (S.I.) με την τήρηση των αντίστοιχων προτύπων και διατάξεων.
  • Η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών μέτρησης.
  • Η υποστήριξη του εθνικού μετρολογικού συστήματος της χώρας.
  • Η λειτουργία εργαστηρίων διακρίβωσης και η έκδοση πιστοποιητικών διακρίβωσης.
  • Η διάδοση της μετρολογίας και της μετρολογικής γνώσης.
  • Η ανάπτυξη και διάθεση υλικών αναφοράς.
  • Η εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς μετρολογίας.