Πρόσκληση για λήψη υπηρεσιών ενός Φυσικού στο ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στα πλαίσια έργου

Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ απευθύνει πρόσκληση για τη λήψη υπηρεσιών ενός Φυσικού στο ΕΣΥΠ/ΕΙΜ για συνολικό διάστημα 3 ετών στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής INNOVATION-EL» (MIS 5002772).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ