Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ

Πρόεδρος

Νικόλαος Μπρίκης

Δ/νων Σύμβουλος

Παναγιώτης Χαρούπιας

Μέλη

Οδυσσέας Γεώρμας

Αυγή Οικονομίδου

Αντώνιος Τσακαλίδης

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 290, 2018-05-21