Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ

Πρόεδρος

Αδριανός Παυλόπουλος

Δ/νων Σύμβουλος

Νικόλαος Καλάκος

Μέλη

Ιωάννης Μηχιώτης

Αυγή Οικονομίδου

Αντώνιος Τσακαλίδης

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1091, 2019-12-19 (Ορισμός Προέδρου ΕΣΥΠ)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 822, 2019-10-07 (Ορισμός Νέου Δ/ντος Συμβούλου)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 621, 2018-10-25 (Αλλαγή μέλους Δ.Σ.)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 446, 2018-08-02 (Νέος Πρόεδρος ΕΣΥΠ)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 290, 2018-05-21 (Όρισμός Δ.Σ. ΕΣΥΠ)