Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ

Πρόεδρος

Μιχαήλ Παναγιωτάκης

Δ/νων Σύμβουλος

Παναγιώτης Χαρούπιας

Μέλη

Γεώργιος Ράσσιας

Αυγή Οικονομίδου

Αντώνιος Τσακαλίδης

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 621, 2018-10-25 (Αλλαγή μέλους Δ.Σ.)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 446, 2018-08-02 (Νέος Πρόεδρος ΕΣΥΠ)

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 290, 2018-05-21 (Όρισμός Δ.Σ. ΕΣΥΠ)