Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας υπέγραψε τον Ιούλιο του 2011 Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. στα πλαίσια της ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ από σήμερα 14 Ιουλίου 2011 και αφορά στη συμφωνία συνεργασίας αφενός:

της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, Καθηγητή Ελευθέριο Ιακώβου καλούμενη εφεξής προς χάριν συντομίας ως ΑΖΚ,

και αφετέρου του

Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, Δρ. Κωνσταντίνο Αθανασιάδη,

με στόχο το συντονισμό για την ανάπτυξη επιλεγμένων ενεργειών, που αναλύονται στη συνέχεια, στα πλαίσια του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της ΑΖΚ.  Μέσω του Μνημονίου, αναγνωρίζεται η θετική πρόθεση του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας να διευρύνει τη συνεργασία του με τους δέκα (10) φορείς έρευνας και καινοτομικής επιχειρηματικότητας που συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας την 8η Σεπτεμβρίου 2010 και την 15η Απριλίου 2011,  κάτω από την «ομπρέλα» της ΑΖΚ, συμβάλλοντας  στους τομείς ευθύνης και τεχνογνωσίας του, με στόχο την αύξηση των συνεργιών και της προστιθέμενης αξίας και την ανάπτυξη κοινών δράσεων. Όλες οι ενέργειες συντείνουν προς την υλοποίηση του στόχου να καταστεί η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κόμβος καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη με άξονα την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση που παράγεται από τους συντελεστές της.

Το πλήρες κείμενο του μνημονίου (PDF)