Υπηρεσίες διακρίβωσης

Υπηρεσίες διακρίβωσης παρέχονται στα εργαστήρια διακρίβωσης της χώρας και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς οι ανάγκες των οποίων δεν καλύπτονται από τις δυνατότητες των εργαστηρίων διακρίβωσης.

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Υπηρεσίες διακρίβωσης χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο μετά από επισταμένη εξέταση των απαιτήσεων του εξοπλισμού του και με προτεραιότητα ιεραρχημένη από τα εργαστήρια του ΕΙΜ.

Σκοπός των χορηγουμένων υπηρεσιών διακρίβωσης είναι να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των μετρητικών διατάξεων του πελάτη στα εθνικά πρότυπα της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερέστερη ανάλυση των εργαστηριακών δυνατοτήτων του ΕΙΜ παρέχονται στις ιστοσελίδες των εργαστηρίων.

Το ΕΙΜ συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της χώρας μας για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης και μετρολογικής υποστήριξης. Επίσης, έχει αναπτύξει διμερείς συνεργασίες και προγραμματικές συμφωνίες με φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού ενώ παρέχει εξειδικευμένη μετρολογική υποστήριξη και τεχνογνωσία στις γείτονες χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Διαδικασία διακρίβωσης οργάνων

 1. Ο πελάτης αποστέλλει email στο info@eim.gr όπου δίνει α) τα στοιχεία του, β) τα στοιχεία των συσκευών προς διακρίβωση (κατασκευαστής, τύπος, κωδικός), γ) τυχόν άλλα στοιχεία όπως μεγέθη προς διακρίβωση, σημεία, κ.α, δ). Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο όπως φωτογραφία, εγχειρίδιο χρήσης, site κατασκευαστή, κ.α.
 2. Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ αποστέλλει στον πελάτη με email οικονομική προσφορά όπου περιγράφονται α) οι υπηρεσίες διακρίβωσης, β) το κόστος, γ) ο χρόνος, δ) οι όροι συνεργασίας.
 3. Ο πελάτης αποστέλλει την αποδοχή της προσφοράς με σφραγίδα και υπογραφή στο email info@eim.gr.
 4. Ο πελάτης αποστέλλει τα όργανα προς διακρίβωση στο ΕΙΜ με δελτίο αποστολής την συμφωνημένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς.
  • Τα στοιχεία του δελτίου αποστολής πρέπει να είναι: Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [Ε.Σ.Υ.Π.], Επαγγελμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ – ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, Δ/νση : ΘΗΣΕΩΣ 7 ΤΚ 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΦΜ: 998007857 ΔΟΥ : A΄ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  • και παράδοση στη διεύθυνση: ΕΣΥΠ/ΕΙΜ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, ΟΤ 45, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57022.
 5. Μετά το τέλος της διακρίβωσης, ο πελάτης παραλαμβάνει άμεσα τα όργανά του μαζί με τιμολόγιο και δελτίο αποστολής του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ.
 6. Ο πελάτης εξοφλεί το τιμολόγιο υπηρεσιών του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ μέσω:
  1. καταβολής μετρητών στο Λογιστήριο του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ,
  2. κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΣΥΠ / ΕΙΜ στην Εθνική Τράπεζα (Αριθμ. Λογ. 169/470137-24, IBAN: GR 94 0110 1690 0000 1694 7013 724, ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ-BIC: ETHNGRAA),
  3. ισόποσης τραπεζικής επιταγής στο ΕΣΥΠ/ΕΙΜ. Διευκολύνσεις πληρωμής δεν υπερβαίνουν το διάστημα των τριών μηνών. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά διακρίβωσης χορηγούνται μόνον εφόσον το σχετικό τιμολόγιο έχει εξοφληθεί, εκτός εάν πρόκειται για φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Αντίγραφα πιστοποιητικών χορηγούνται μόνο με σχετική απόφαση της διοίκησης. Οι τραπεζικές επιταγές των πελατών δεν αντικαθίστανται.
 7. Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ αποστέλλει στον πελάτη τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων του με χρέωση του πελάτη.