NQIS Management Board

President

Adrianos Pavlopoulos

CEO

Nikolaos Kalakos

Members

Ioannis Michiotis
Avgi Oikonomidou
Antonios Tsakalidis