NQIS Management Board

President & CEO

Christos Sinanis Agazir

Members

Theorodos Krikonis
Andreas Mourtsiadis
Periklis Agathonos
Ioannis Stavrou