Διενέργεια σχήματος πολυμερούς διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη διακρίβωση μικροπιπέτας.

Το Εργαστήριο Ροής και Όγκου του ΕΙΜ προγραμματίζει τη διοργάνωση σχήματος διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη Διακρίβωση μικροπιπέττας μεταβλητού όγκου 100 – 1000 μL με τη βαρυμετρική μέθοδο διακρίβωσης σε τρία σημεία (100 μL, 500 μL και 1000 μL) με 10 επαναλήψεις ανά σημείο.. Read more [...]

Νέο χρονοδιάγραμμα διεργαστηριακών συγκρίσεων Θερμοκρασίας – Υγρασίας

Το εργαστήριο μετρήσεων Θερμοκρασίας – Υγρασίας του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ θα ήθελε να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στα σχήματα των διεργαστηριακών συγκρίσεων: EIM-ΤΕΜ-28 «Διακρίβωση κλιβάνου σύμφωνα με την Οδηγία DKD R 5-7 (μέθοδος Α) σε 5 σημεία θερμοκρασίας, στο εύρος από 20 ο C έως 120 o C» Read more [...]

Διενέργεια σχήματος ελέγχου ικανότητας στο πεδίο “Ογκομέτρηση/βαθμονόμηση δεξαμενής χωρητικότητας 10 m3” 2015

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3784/2009, των Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 και ΠΟΛ 1009/2012 σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για να συμβάλλει στην ανάπτυξη και μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας Read more [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πρόχειρους διαγωνισμούς του ΕΣΥΠ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στους ακόλουθους πρόχειρους διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά  για την επιλογή αναδόχου των  έργων: «Παροχή συμβουλευτικών, ερευνητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Read more [...]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 57.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Προκηρύσσουµε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου, κατ’ εκτίµηση προµήθειας 57.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και µε Read more [...]